Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na studia / praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 Application form for Erasmus+ studies / traineeship in 2021/2022 academic year


 • Polski
 • English

*


*

*

*

*

*

*
*

*

*


*
1. Język obcy Language
2. Stopień znajomości Level of proficiency CEFR:
3. Certyfikaty (jakie?) Certificates
1.
2.
3.
1.
2.
3.

*

*


Przed kontynuowaniem zapoznaj się z informacją o wykorzystaniu Twoich danych osobowych.
Brak potwierdzenia zapoznania się z tą informacją uniemożliwi wysłanie formularza.
Please read the information clause on personal data processing of an applicant before you continue.
Please confirm to have read the information. Otherwise, the form cannot be submitted.


x

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie niezbędność wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promowania programu Erasmus+ oraz upowszechniania jego rezultatów,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt 2 lub do czasu cofnięcia zgody,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail erasmus@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w programie Erasmus+,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

PERSONAL DATA INFORMATION CLAUSE – ART 13 GDPR*

The Administrator of your personal data is The Jan Kochanowski University of Kielce with its registered office at ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. The Administrator informs that:

 1. the legal basis for processing personal data is your consent (art. 6 para. 1 letter a GDPR) and subsequently the necessity of executing the contract you are a party to (art. 6 para. 1 letter b GDPR),
 2. personal data will be processed in order to implement and promote the Erasmus+ programme as well as to disseminate its results,
 3. personal data will be processed for the period necessary for the implementation of goals indicated in point 2 or until the withdrawal of consent.
 4. only entities authorized by law may obtain personal data or entities who have concluded with the Administrator appropriate agreements regarding the implementation of external services related to the processing personal data,
 5. you have the right to access your personal data including the right to obtain a copy of this data, its rectification, deletion or restriction to the processing and the right to objection to the processing – on the terms specified in GDPR regulations,
 6. you have the right to withdraw your consent; the withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the processing of data which was made on the basis of consent before its withdrawal; the consent may be withdrawn by writing to the e-mail address: erasmus@ujk.edu.pl or above-mentioned postal address,
 7. providing of personal data is voluntary but necessary to participate in the Erasmus+ programme,
 8. you have the right to file a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection,
 9. in case of any questions regarding the processing of personal data, you may contact the UJK Data Protection Officer by writing to the e-mail address: iod@ujk.edu.pl or above-mentioned postal address.
* Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Union L. 2016.119.1, as amended