Formularz zgłoszeniowy krótkoterminowego wyjazdu pracownika w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025*

*

*Status pracownika:*

Rodzaj wyjazdu:*
*

**

*Czy kandydat wyjeżdża po raz pierwszy w ramach programu Erasmus?*


Czy kandydat prowadzi/prowadził w bieżącym roku akademickim zajęcia w języku obcym dla studentów UJK?*


 • CV w jęz. polskim i jęz. angielskim
 • projekt Mobility Agreement (Staff Mobility Agreement for Teaching/ Training) podpisany przez uczelnię partnerską
 • certyfikat językowy minimum na poziomie B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania)Przed kontynuowaniem zapoznaj się z informacją o wykorzystaniu Twoich danych osobowych.
Brak potwierdzenia zapoznania się z tą informacją uniemożliwi wysłanie formularza.


x

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie niezbędność wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promowania programu Erasmus+ oraz upowszechniania jego rezultatów,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt 2 lub do czasu cofnięcia zgody,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail erasmus@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w programie Erasmus+,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
Skip to content